Home » Освітня програма 4 класи 2020-2021 н.р.

Школа №280

Школа І-ІІІ ступенів №280 Дарницького району м.Києва – навчальний заклад з українською мовою навчання, який включає три ступені освіти:

1- 4 класи – початкова школа

5 – 9 класи – основна школа

10 -11 класи – старша школа

Педагогічний колектив нашої школи – це професіонали високого рівня, які створюють сприятливі умови для всебічного розвитку дітей, надають широкі можливості для реалізації їх здібностей через навчання, виховання, науково-дослідницьку та творчу роботу.

Ми пропонуємо:

Для навчання:

 • інтерактивні методи навчання
 • кваліфікованих вчителів
 • затишні класи
 • спортивний зал
 • два комп’ютерних класи
 • англійську мову з 1 класу
 • основи інформатики з 2 класу
 • німецьку мову з 5 класу

Навчання за напрямками:

З десятого класу профільне навчання у філологічному (українська мова) класах.

Для дозвілля та відпочинку:

 • чудову бібліотеку
 • гуртки різноманітних напрямків
 • спортивні секції
 • екскурсії містами України
 • тематичні екскурсії.

Освітня програма 4 класи 2020-2021 н.р.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор школи І-ІІІ ступенів  №280

_________ Конобась І.А.

_________________ 2020

М.П.

ОСВІТНЯ  ПРОГРАМА

школи І – ІІІ ступенів № 280

Дарницького району міста Києва

на 2020/2021 навчальний рік

 4 клас

Схвалено на засіданні    педагогічної ради

(протокол № 1  від 27 серпня 2020)

 

Освітня програма школи І-ІІІ ступенів № 280 для 4 класів   розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», наказу МОН України № 407 від 20.04.2018 року «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня»,  наказу МОН України від 07.02.2017р. № 189 «Про затвердження Типових навчальних  планів».

Освітня програма окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти.

Освітня програма визначає:

 • загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення, які натепер подані в рамках навчального плану (додаток 1, 2);
 • очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, перелік яких наведено в додатку 3; зміст навчальних програм мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України»;
 • форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 4-х класів – 910 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані школи І-ІІІ ступенів № 280.

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний плани початкової школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову.

класи Варіант Типових освітніх програм, затверджених Міністерством освіти і науки України
4 Таблиця № 1 до наказу МОН України «Про затвердження освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня від 20.04.2018 № 407»

 

Навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, індивідуальні консультації з математики.

Повноцінність початкової освіти забезпечено реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються.

Освітня галузь «Мови і літератури» з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальному плані реалізується через окремі предмети «Українська мова (мова і читання)», «Іноземна мова» (англійська мова).

Освітні галузі «Математика», «Природознавство» реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, – «Математика», «Природознавство».

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується предметом «Я у світі».

Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» реалізується окремими предметами «Основи здоров’я» ,  «Фізична культура».

Освітня галузь «Технології» реалізується через окремі предмети «Трудове навчання» та «Інформатика».

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується окремими предметами «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво».

У початковій школі здійснюється поділ класів на групи при вивченні окремих предметів відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517), а саме: 4 класи діляться на 2 групи з наповнюваністю понад 27 учнів при вивченні української мови, англійської мови та інформатики.

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 4 класах – 40 хвилин.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальний час, передбачений на варіативну складову використаний на предмети інваріантної складової, що відображено в навчальному плані. Розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані, який погоджується директором закладу освіти та його заступником. Вчитель зазначає проведені уроки у частині класного журналу, відведеного для предмета, на підсилення якого використано зазначені години.

Для недопущення перевантаження учнів враховується їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). Так, за рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

Навчальний план зорієнтований на роботу початкової школи за 5-денним навчальними тижнем.

Для 4 класів
 І урок 08.30-09.10
Перерва 09.10.-09.25.
ІІ урок 09.25.-10.05.
Перерва 10.05.-10.30
ІІІ урок 10.30.-11.10.
Перерва 11.10.-11.25
ІV урок 11.25.-12.05.
Перерва 12.05.-12.30
V урок 12.30.-13.10.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів «Фізична культура» та «Основи здоров’я», а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної складової навчального плану. Змістове наповнення предмета «Фізична культура» сформовано відповідно до статево – вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази закладу, кадрового забезпечення, відповідних традицій.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які реалізують вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання роблять внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Освітня програма школи І-ІІІ ступенів № 280 для 4 класів   передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Вимоги до осіб,

які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти.

 Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту») та має враховувати досягнення попереднього етапу їхнього розвитку.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Перелік освітніх галузей.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Форми організації освітнього процесу.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Система внутрішнього забезпечення якості освіти

Кадрове забезпечення освітньої діяльності: 17 педагогів, з них 11 вчителі початкових класів та 6 вихователів.

Учителів вищої категорії – 5,

спеціалістів І категорії – 4,

спеціалістів ІІ категорії – 2,

спеціалістів – 2,

вчителів – методистів – 0,

старших вчителів – 0.

Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності здійснюється відповідно до навчальних програм, затверджених наказом МОН від 29.05.2015 № 584 та підручників, посібників, рекомендованих МОН України. Перелік навчальних програм наведено у додатку 2.

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності школи дає можливість кожному класу мати окремий кабінет і обладнання в ньому, організовувати освітній процес у відповідності до санітарно-гігієнічних норм, вимог, правил безпеки та з метою запобігання травматизму та збереження життя та здоров’я дітей. Для початкової школи виділено окремий блок, де розташовані класи, 1 комп’ютерний кабінет для занять з інформатики та гурткової роботи, кабінети груп подовженого дня, окремі туалетні кімнати для дівчат і хлопців, окремий вхід. Для учнів працюють 2 спортивні зали, хореографічний зал, кабінет психолога, бібліотека, їдальня, медичний кабінет.

Якість проведення навчальних занять забезпечено відповідним рівнем педагогічних працівників, матеріально-технічною базою, навчально-методичним забезпеченням.

Моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей) відбувається через оцінювання навчальних досягнень.

Оцінювання навчальних досягнень учнів 4 класів здійснюється відповідно до наказу МОН України від 19.08.16 №1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222»

 • за 12-бальною шкалою з предметів інваріантної складової освітніх галузей: «Мови і літератури» (мовний і літературний компоненти), «Математика», «Природознавство»;
 • вербально з предметів інваріантної складової: «Інформатика», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Я у світі», «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Трудове навчання». Обсяг домашніх завдань визначається згідно з Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01).

Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову атестацію.

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

 • Оновлення методичної бази освітньої діяльності:

Необхідною та пріоритетною умовою функціонування креативного закладу освіти, створення сучасної методичної бази освітньої діяльності виступає перехід від методичної до науково-методичної роботи педагогів. Перезавантаження науково-методичної діяльності (бази) школи на принципах:

 • науково-методичної самостійності;
 • органічного взаємозв’язку науково-методичної діяльності педагогів і науково-дослідницької діяльності здобувачів освіти;
 • визначення близької і віддаленої перспективи у процесі самовдосконалення педагога-дослідника.
 • Контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення: вдосконалення системи моніторингу (внутрішкільного контролю/самоконтролю) структуризованого в окремому розділі робочого плану школи.

 

 • Моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти: Формування у школі освітнього середовище для кожного учня як універсального соціально-громадського майданчика, де відбуватиметься процес визнання та сприйняття своїх можливостей і здібностей, урахування власних потреб, інтересів, формування ціннісних орієнтацій.
 • Створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників: створення гімназійного порталу розвитку педагогічної майстерності з метою забезпечення вільного доступу вчителів до професійних журналів та інших публікацій у сфері освіти, а також дистанційних курсів підвищення кваліфікації. Сприяння педагогічним працівникам у професійних стажуваннях, участь у сертифікаційних програмах, онлайн-тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах,онлайн-семінарах, вебінарах, майстер-класах тощо .

Освітня програма школи І-ІІІ ступенів № 280 для 4 класів   передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Структура 2020-2021 навчального року

Структура навчального року визначена відповідно до статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту» , листа Міністерства освіти і науки та листа  Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) від 14.08.2020 № 063-4508 «Про  структуру 2020-2021 навчального року».

Структуру і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними,  форми організації освітнього процесу визначені педагогічною радою закладу у межах часу, передбаченого освітньою програмою. Освітній процес організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань – 1 вересня та триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.

Навчальні заняття  організовуються за семестровою системою:

1 вересня – свято День знань;

Навчальні заняття:

перший семестр                    з 01 вересня по 24 грудня 2020 року;

другий семестр                     з 11 січня по 28 травня 2021 року;

Канікули будуть проведені в такі терміни:

осінні канікули                    з 26 жовтня по 01 листопада 2020 року;

зимові канікули                   з 25 грудня 2020 року по 10 січня 2021 року;

весняні канікули                  з 22 березня  по 28 березня 2021 року.

 

Навчальну практику та навчальні екскурсіі (протокол № 21 від 07.06.2018 педагогічної ради) провести  впродовж  2020-2021 навчального року.

 

Директор                                                          І. А. Конобась

 

Додаток № 1                                                                                                     

Робочий навчальний план для школи І-ІІІ ступенів № 280

на 2020-2021 н.р. з українською мовою навчання

 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у 4 класах
   
Мови і літератури

(мовний і літературний компоненти)

Українська мова 7+1
Іноземна мова (англійська) 2
Математика Математика 4
Природознавство Природознавство 2
Суспільствознавство Я у світі 1
Мистецтво Музичне мистецтво

 

1
Образотворче мистецтво 1
Технології Трудове навчання 1
Інформатика 1
Здоров’я і

фізична

культура

Основи здоров’я 1
Фізична культура 3
Усього     22+3
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження   на учня 23
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 26

 
Директор                                                      І. А. Конобась

 

 

Додаток № 2

Перелік навчальних програм

для учнів 4-х класів закладів загальної середньої освіти І ступеня

№ п/п Назва навчальної програми
1. Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
2. Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класи
3. Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
4. Іноземні мови. Навчальні програми для 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл
5. Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3–4 класи
6. Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
7. Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класів
8. Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
9. Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
10. Основи здоров’я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
11. Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
12. Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

        

Травень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Виставка «Блокпост Пам`яті. Дарниця» Флешмоб учнів школи 280, хореограф Гомонова Анастасія

Відео до дня народження Ліни Костенко

Hostpro