Home » Освітня програма 5-9 класи 2020-2021 н.р.

Школа №280

Школа І-ІІІ ступенів №280 Дарницького району м.Києва – навчальний заклад з українською мовою навчання, який включає три ступені освіти:

1- 4 класи – початкова школа

5 – 9 класи – основна школа

10 -11 класи – старша школа

Педагогічний колектив нашої школи – це професіонали високого рівня, які створюють сприятливі умови для всебічного розвитку дітей, надають широкі можливості для реалізації їх здібностей через навчання, виховання, науково-дослідницьку та творчу роботу.

Ми пропонуємо:

Для навчання:

 • інтерактивні методи навчання
 • кваліфікованих вчителів
 • затишні класи
 • спортивний зал
 • два комп’ютерних класи
 • англійську мову з 1 класу
 • основи інформатики з 2 класу
 • німецьку мову з 5 класу

Навчання за напрямками:

З десятого класу профільне навчання у філологічному (українська мова) класах.

Для дозвілля та відпочинку:

 • чудову бібліотеку
 • гуртки різноманітних напрямків
 • спортивні секції
 • екскурсії містами України
 • тематичні екскурсії.

Освітня програма 5-9 класи 2020-2021 н.р.

Затверджую

Директор школи

І-ІІІ ступенів № 280

Дарницького району м. Києва

___________Конобась І.А.

_________________2020 р.

Освітня програма

школи І – ІІІ ступенів № 280

Дарницького району міста Києва

на 2020/2021 навчальний рік

5- 9 класи 

Погоджено на засіданні педагогічної ради

(протокол № 1  від 27 серпня 2020)

Школа І-ІІІ ступенів № 280 Дарницького району м. Києва  забезпечує науково-теоретичну, гуманітарну, загальнокультурну підготовку дітей, дає можливість учням розкрити та сприяти реалізації їх індивідуальних творчих здібностей і обдарувань.

Методологічною основою загальної середньої освіти у школі є пріоритет загальнолюдських і національних цінностей, переорієнтація навчально-виховного процесу на особистість дитини. Особлива увага приділяється вивченню української мови як державної, вітчизняної історії та культури, опануванню двох іноземних мов, оволодінню інформаційно-комп’ютерними технологіями.

Філологічний (українська філологія) профіль навчання забезпечується за умови збільшення годин на вивчення української мови у 7 класі, поглибленого вивчення української мови та літературиу 8-9 класах , профільного вивчення у 10-11 класах.

Мовою освітнього процесу у школі є державна мова.

У 2020-2021 навчальному році у школі І – ІІІ ступенів № 280 навчання буде здійснюватись в 1-11 класах за п’ятиденним робочим тижнем.

Всього класів – 24 (1 – 4 класів – 11;  5 – 9 класів – 11;  10 – 11 – 2)

Всього учнів у школі – 758

 

Освітня програма загальної середньої освіти ІІ ступеня

(базова середня освіта)

Освітня програма загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта) школи І-ІІІ ступенів № 280 Дарницького району м. Києва розроблена на основі Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» та Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ МОН України від 20.04.2018 № 405).

При цьому використані варіанти:

 

Класи Примітка Варіант Типових освітніх програм, затверджених Міністерством освіти і науки України
5-7 з українською мовою навчання Додаток № 10 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІI ступеня  (наказ МОН України від 20.04.2018 № 405)
8-9 з українською мовою навчання з поглибленим вивченням української мови та літератури Додаток № 8 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІI ступеня (наказ МОН України від 20.04.2018 № 405)

 

Навчальний план складений з урахуванням гранично-допустимого навантаження

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» з урахуванням санітарно-гігієнічних норм:

у 5-их класах – 28 годин на тиждень;

у 6-их класах – 31 година на тиждень;

у 7-их класах – 32 години на тиждень;

у 8-их класах – 33 години на тиждень;

у 9-их класах – 33 години на тиждень

Години фізичної культури в 1-11 класах не враховується при визначенні  гранично допустимого навантаження, що передбачено наказом МОН України від 01.03.2004 р. № 162, наказом МОН України від 29.11.2005 р. № 682, наказом МОН України від 07.05.2007р. № 357.

Поділ класів на групи при вивченні іноземної мови, української мови, трудового навчання, інформатики, здійснюється  відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002р. № 128 «Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсую чого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 р. за № 229/6517 (зі змінами).

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

 

Особливості організації освітнього процесу

Інваріантна складова робочого навчального плану сформована на державному рівні і забезпечує реалізацію змісту шкільної освіти на рівні Державного стандарту.

Враховуючи індивідуальні освітні потреби учнів конкретизовано варіативну складову робочого плану, в якій передбачено години на вивчення предметів, додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, індивідуальні та факультативні заняття, вивчення курсів за вибором.

За рахунок годин варіативної складової  заплановано вивчення таких предметів:

 

Клас Предмет К – сть годин
5 Мій Київ 1
5 – 6 Етика 1
8 Німецька мова 2
9 Німецька мова 1

 

За рахунок годин варіативної складової заплановано

збільшення годин на вивчення таких предметів:

Клас Предмет К – сть годин
7 Українська мова 1
8 Українська мова 2
8 Українська література 1,5
9 Українська мова 2
9 Українська література 1

 

факультативи,

Клас Назва факультативу К – сть годин
6 Культура мовлення. Стилістичні особливості морфології. 1
6 Цікава математика 1
7 Вибрані питання алгебри 1
7 Визначні постаті Княжої доби 1

 

Індивідуальні заняття

 

Клас Предмет К – сть годин
5 – 6 Математика 0,5

 

Друга іноземна мова (німецька) починає вивчатися з 5 класу (за рішенням педради,  протокол № 4 від 07.04.2020).

Відповідно до наказу Головного управління освіти і науки м. Києва від 12.04.2005 р. № 119 «Про запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах інтегрованого курсу «Мій Київ», у 5-х класах  запроваджено вивчення інтегрованого курсу «Мій Київ» (1 год) за рахунок варіативної складової.

За рахунок годин варіативної складової введено вивчення етики у 5 – 6 класах.

Освітня галузь «Мистецтво» у 5 – 7 класах реалізується навчальними предметами  «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво».

Освітня галузь «Технології» у 5 – 8 класах реалізується через предмети «Трудове навчання» та «Інформатика».

У межах галузі «Суспільствознавство» в 5 класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії), у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

Зважаючи на профіль школи І-ІІІ ступенів № 280 цикл профільних предметів, за рішенням педради (протокол № 4 від 07.04.2020), включає поглиблене вивчення української мови та літератури з 8 класу та продовження поглибленого вивчення у 9 класі. Відповідно до цього збільшено години за рахунок варіативної складової на вивчення української мови та літератури у 8-х та  9-х класах.

Цикл профільних предметів сформований з дотриманням гранично допустимого навчального навантаження (години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навчального навантаження учнів) та загальної кількості годин у межах, встановлених Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (додаток № 2, 9), затвердженими наказом МОН України від  20.04.2018 № 408,406.

У 8-х та 9-х класах з поглибленим вивченням української мови та літератури, за рахунок варіативної складової продовжено вивчення другої іноземної мови – німецької.

Предмети інваріантної складової робочого навчального плану, що не мають цілої кількості годин (5 – 7 класи – українська мова; 7 класи – хімія; 8 класи – українська література, історія України; 9 класи –  історія України, географія), будуть викладатися протягом навчального року за розкладом шляхом чергування по тижнях.

Розподіл навчальних годин розміщено в додатку 1 та додатку 2 навчального плану.

 

 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

 

№ з/п Ключові компетентності Компоненти
1 Спілкування державною мовою Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем.

2 Спілкування іноземними мовами Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування.

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3 Математична компетентність Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв’язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4 Основні компетентності у природничих науках і технологіях Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5 Інформаційно-цифрова компетентність Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6 Уміння вчитися впродовж життя Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7 Ініціативність і підприємливість Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8 Соціальна і громадянська компетентності Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9 Обізнаність і самовираження у сфері культури Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва

10 Екологічна грамотність і здорове життя Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

 • організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;
 • окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;
 • предмети за вибором;
 • роботу в проектах;
 • позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

 

Наскрізна лінія Коротка характеристика
Екологічна безпека й сталий розвиток Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.
Громадянська відповідальність Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.
Здоров’я і безпека Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов’язана з розв’язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

 

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти

Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року розпочинають здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

 • формування компетентностей;
 • розвитку компетентностей;
 • перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;
 • корекції основних компетентностей;
 • комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття – це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-11 класів) передбачає обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу. Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв’язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу. Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об’єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

 

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

 • кадрове забезпечення освітньої діяльності;
 • навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
 • матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
 • якість проведення навчальних занять;
 • моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).
 • Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:
 • оновлення методичної бази освітньої діяльності;
 • контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
 • моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;
 • створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

 

ДОДАТОК 1

Робочий навчальний план для 5-7-х класів

школи І-ІІІ ступенів № 280 на 2020/2021 н. р.

(додаток № 10 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня

 (наказ МОН України від 20.04.2018 № 405)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
5-а, б 6-а, б 7-а, б, в
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 2,5+1
Українська література 2 2 2
Перша іноземна мова (англійська мова) 3 2 2
Друга іноземна мова (німецька мова 2 2 2
Зарубіжна література 2 2 2
Суспільство-знавство Історія України 1 1 1
Всесвітня історія 1 1
Основи правознавства
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1
Мистецтво
Математика Математика 4 4
Алгебра 2
Геометрія 2
Природознавство Природознавство 2
Біологія 2 2
Географія 2 2
Фізика 2
Хімія 1,5
Технології Трудове навчання 2 2 1
Інформатика 1 1 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1
Фізична культура 3 3 3
Разом 25,5+3 28,5+3 30+3
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації
Разом 2,5 3,5 2
Етика 1 1
Мій Київ 1    
Індивідуальні заняття (математика) 0,5 0,5
 

Факультатив

українська мова 1
математика 1 1
історія України 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32
Всього (без урахування поділу

класів на групи)

28+3 31+3 32+ 3

 

Директор школи                                          Інна КОНОБАСЬ

 

ДОДАТОК 2

Робочий навчальний план для 8-9-х класів

школи І-ІІІ ступенів № 280 на 2020/2021 н. р.

 (Додаток № 8 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня

 (наказ МОН України від 20.04.2018 № 405)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
8-а, б 9-а, б
(поглиблене вивчення української мови та літератури)
Мови і літератури Українська мова 2+2 2+2
Українська література 2+1,5 2+1
Іноземна мова

(англійська мова)

2 2
Зарубіжна  література 2 2
Суспільство-знавство

 

Історія України 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1
Основи правознавства 1
Мистецтво Мистецтво 1 1
Математика Алгебра 2 2
Геометрія 2 2
Природознавство

 

Біологія 2 2
Географія 2 1,5
Фізика 2 3
Хімія 2 2
 

Технології

Трудове навчання 1 1
Інформатика 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1
Фізична  культура 3 3
Разом 31+3 32+3
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації
Разом 2 1
Друга іноземна мова (німецька мова) 2 1
Гранично  допустиме навчальне навантаження 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 33+3 33+3

 

Директор школи                        Інна КОНОБАСЬ

 

Інформація про реалізацію варіативної складової навчального плану

За рахунок годин варіативної складової заплановано вивчення таких предметів:

Клас Предмет к-сть годин Програма
5 Мій Київ 1 Програма, затверджена науково-методичною радою інституту післядипломної педагогічної освіти Київського міського педагогічного університету ім. Б.Д.Грінченка, 2009.
5 – 6 Етика 1 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. «Етика. 5-6 класи» – К.: Перун,2009.
8

 

Німецька мова 2 Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5 – 9 класи (наказ МОН України від 07.06.2017 № 804)
9 Німецька мова 1 Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5 – 9 класи (наказ МОН України від 07.06.2017 № 804)

За рахунок годин варіативної складової заплановано

 збільшення годин на вивчення таких предметів:

 

клас Предмет к-сть годин Програма
7-А, Б Українська мова 1
8-А, Б Українська мова 2 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови (8-9 класи) Програму підготували: С. О. Караман, О. М. Авраменко, О. В. Караман,

М. Я. Плющ, К. В. Таранік-Ткачук, В. С. Кобиш. За редакцією

С. О. Карамана

(http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/ukrayinska-mova(1).pdf)

8-А, Б Українська література 1,5 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів)

з поглибленим вивченням української літератури (8-9 класи)

Програму підготували: Р. В. Мовчан, М. П. Бондар,                     К. В. Таранік-Ткачук, О. М. Івасюк,; В. І Цимбалюк.,                   Н. В. Михайлова, Н.І. Половньова

(http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/ukrayinska-mova(1).pdf).

9-А, Б Українська мова 2 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови .  8-9 класи. // Програму підготували С.О.Караман, О.В.Караман, М.Я.Плющ, В.І.Тихоша; за редакцією С.О.Карамана

(http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/ukrayinska-mova(1).pdf).

9-А, Б Українська література 1 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української літератури // автори:     Бондар Н.П, Левчик Н.В, Мовчан Р.В, Цимбалюк В.І, Сулима М.М. (2009 зі змінами 2016).

 

факультативи, курси за вибором

Клас Назва факультативу, курсу за вибором К-сть годин Програма
6 1 Програми факультативних курсів з української мови (Береш О.І, Гнаткович Т.Д та інші) Лист ІІТЗО МОН України від 06.04.2015 № 14.1/12-Г-214
6 Цікава математика 1 Бондар Л.М. Цікава математика Програма факультативного курсу для учнів 6 класу. Збірник програм «Факультативи та курси за вибором. Математика». Частина І. Схвалено науково-методичною комісією з математики МОН України (протокол № 4 від 24.06.2010)
7 М-ка
7 історія
Травень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Виставка «Блокпост Пам`яті. Дарниця» Флешмоб учнів школи 280, хореограф Гомонова Анастасія

Відео до дня народження Ліни Костенко

Hostpro